Menu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Ocuway s. r. o.

1.Úvodní ustanovení

1.1   Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP”) obchodní společnosti  OcuWay s. r. o., IČO 088 68 018, DIČ CZ08868018, se sídlem na adrese Pekařská 403/12, Brno 602 00, zapsané u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 115903 (dále jen „Prodejce“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), uzavírané mezi Prodejcem a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodejce. Internetový obchod je Prodejcem provozován na internetové adrese www.ocuway.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní. 

1.2   Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba s úmyslem zakoupit od Prodejce zboží je právnickou nebo fyzickou osobou, která při objednávání zboží tak činí v rámci svého podnikání nebo vlastní profese. 

1.3   Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4   Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.5   Znění VOP může Prodejce měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.6   Právní vztahy Prodejce s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Registrace

2.1   Kupující může zakoupit zboží z webové stránky Prodejce (dále jen „Webová stránka“) buď jako registrovaný uživatel nebo neregistrovaný uživatel. Výhodou registrace je, že Kupující nemusí znovu zadávat své osobní údaje a adresu doručení při každé objednávce, získává neomezený přístup k historii svých objednávek a jiných informací.

2.2   Registrovat se může osoba starší než 16 let.

2.3     Kupující se může zaregistrovat přes registrační formulář (dále jen „Registrační formulář“) dostupný na Webové stránce www.ocuway.cz  v aplikaci Moje oči (dále jen “Moje oči”). Je nezbytné, aby Kupující zadal do Registračního formuláře veškeré informace v něm uvedené, především jméno. Informace zadané Kupujícím do Registračního formuláře musí být pravdivé a aktuální. Pokud se údaje Kupujícího změní, bude je Kupující moci kdykoliv aktualizovat. 

2.4    Přístup k účtu je zabezpečen e-mailem a heslem; Kupující se tímto zavazuje, že uživatelské jméno a heslo uchová v tajnosti a ochrání je proti zneužití třetí osobou.

2.5   Prodejce může ověřit veškeré údaje zadané Kupujícím do Registračního formuláře. Pokud Prodejce zjistí, že údaje zadané Kupujícím do Registračního formuláře nejsou aktuální, neexistují nebo jsou matoucí, nebo že Kupující účet nepoužil více než 24 měsíců nebo porušuje své povinnosti podle Smlouvy (včetně VOP), Prodejce si vyhrazuje právo deaktivovat uživatelský účet Kupujícího.

3. Ceny zboží a slevy

3.1   Webová stránka obsahuje seznam zboží nabízeného Prodejcem k prodeji, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého nabízeného zboží (dále jen „Cena“). Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a zahrnují náklady spojené s balením zboží. Tato Cena nezahrnuje náklady na přepravu, poplatky za dobírku a jiné poplatky konkrétně avizované Kupujícímu při dokončení objednávky. Nabídka prodeje zboží a Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodejce uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2   Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na Webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.3   Prodejce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Ceny. Kupující obdrží zboží za Cenu platnou v době objednání na Webové stránce. Tato Cena bude uvedena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

3.4    Kupující tímto bere na vědomí, že pokud je na Webové stránce uvedena Cena za zboží, která je zjevně chybná, má Prodejce právo odstoupit od Smlouvy i poté, co Kupující obdržel e-mail s potvrzením, že objednávka Kupujícího je připravena k vyzvednutí, nebo že zboží bylo odesláno k doručení. V takovém případě Prodejce bude Kupujícího o této situaci neprodleně informovat. Pokud ohledně Ceny existují pochyby, Prodejce žádá Kupujícího, aby jej neprodleně kontaktoval a Prodejce Kupujícímu potvrdí, zda je Cena správná. Toto ustanovení nemá vliv na právo Kupujícího odstoupit od Smlouvy podle potřeby v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP.

3.5   Akční Ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Veškeré speciální nabídky a slevy na zboží Prodejce jsou platné, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak. Slevy z Ceny za zboží nelze kombinovat (tj. dvě či více slev nelze využít na jeden produkt a/nebo objednávku). Aby nedošlo k pochybnostem: pokud Kupující odstoupí od Smlouvy nebo vrátí zakoupené zboží za Cenu speciální nabídky, se slevou nebo za použití kupónu, jako např. speciální nabídky, slevu či kupón nelze využít k nákupu žádného dalšího zboží, pokud Prodejce již tuto speciální nabídku nebo slevu neposkytuje nebo uplynula doba platnosti kupónu.

4. Objednávka zboží, uzavření Smlouvy

4.1    Po vybrání zboží na Webové stránce a potvrzení volby “Pokladna” a u specialitek potvrzením volby “Koupit teď nebo Pokladna” je nutno vyplnit objednávkový formulář (dále jen „Objednávkový formulář“), který se skládá z části Informace, Expedice a Platba. Je nezbytné, aby Kupující do Objednávkového formuláře zadal požadované údaje, jako je jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu doručení zboží objednaného Kupujícím, informaci o metodě platby Ceny za zboží a způsobem doručení zboží, příp. slevový kód či kupón. Pokud je Kupující registrovaným zákazníkem, může se přihlásit do svého účtu v aplikaci Moje oči. Aplikace Moje oči umožňuje Kupujícímu sdílet s Prodejcem informace jako jsou Moje dioptrie, Historie objednávek z Eshopu i kamenné prodejny a další. Veškeré sdílené informace podléhají pravidlům “Zásady ochrany osobních údajů” (Příloha č.3), které jsou nedílnou součástí těchto VOP. Při zakládání  aplikace  Moje oči zadá kupující své identifikační údaje jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo a ostatní údaje už na základě předaných informací doplní odborný personál Prodávajícího. Přístup do aplikace je chráněn heslem Kupujícího.

4.2   Po stisknutí tlačítka “Pokračovat k platbě” je Kupujícímu nabídnuto shrnutí všech zadaných údajů s možností zpětného kroku na jednotlivé části Objednávkového formuláře - Informace, Expedice, Platba.  Prodejce vyžaduje, aby Kupující zkontroloval a (je-li to nutné) opravil veškeré chybné údaje. Pokud jsou všechny  zadané  údaje správné, Kupující tlačítkem “Dokončit objednávku” zvolí platební metodu a následně je vyzván k jejímu provedení. O provedené úhradě  je Kupující informován e-mailem (obsahuje ID platby) a Prodávajícímu je současně odeslána závazná objednávka (dále jen „Objednávka“). Kupující odesláním Objednávky prohlašuje, že u Prodejce závazně objednává v Objednávce uvedené zboží a výslovně potvrzuje, že se seznámil s těmito VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání Objednávky.

4.3   Po obdržení Objednávky zašle Prodejce na e-mail uvedený Kupujícím Potvrzení o převzetí Objednávky. Doručení Potvrzení o převzetí Objednávky Prodejcem neznamená uzavření Smlouvy. Smlouva se uzavírá pouze na základě závazného přijetí návrhu na uzavření Smlouvy Prodejcem ve formě potvrzení e-mailem v tom smyslu, že zboží je připraveno k vyzvednutí  nebo že bylo odesláno k doručení.

4.4   Jakékoliv náklady vzniklé Kupujícímu při využití prostředků komunikace na dálku (jako telefon či internet) k provedení Objednávky hradí Kupující; tyto náklady jsou v běžné výši podle tarifu telekomunikačních služeb používaných Kupujícím.

4.5   K úspěšnému dokončení Objednávky musí Prodejce archivovat Objednávku/Smlouvu po dobu alespoň 2 let, v každém případě ne dobu kratší, než je doba stanovená platnými a účinnými právními předpisy. Objednávka ani Smlouva nikdy nebude zveřejněna žádným nezúčastněným třetím osobám (kromě zaměstnanců Prodejce a subdodavatelů do nutné míry, nebo kdyby měl Prodejce povinnost tyto dokumenty zpřístupnit na základě platných a účinných právních předpisů). Pokud je to nutné, zašle Prodejce Objednávku/Smlouvu Kupujícímu na jeho vyžádání e-mailem nebo poštou.

4.6    Kupující může zakoupit pouze takové množství zboží, které odpovídá běžné potřebě. Zboží zakoupené přes Webovou stránku Prodejce není určeno k dalšímu prodeji. Pokud si Kupující objedná či zakoupí množství zboží, které neodpovídá běžné potřebě nebo Prodejce na základě jemu dostupných informací shledá, že zboží objednané Kupujícím bude použito k dalšímu prodeji, má Prodejce právo zrušit Objednávku Kupujícího, nebo pokud již byla uzavřena Smlouva, má Prodejce právo od Smlouvy odstoupit. Pokud Prodejce od Smlouvy odstoupí, Kupující i Prodejce si vzájemně vrátí všechna provedená plnění.

5. Odstoupení od Smlouvy

5.1   Pokud byla Smlouva uzavřena s Kupujícím pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy nikoliv osobně v provozovně Prodejce, má Kupující právo v souladu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

5.2   Právo odstoupit od Smlouvy podle článku 5.1 VOP se nevztahuje na zboží vyrobené dle konkrétních požadavků Kupujícího, na míru nebo speciálně určené pro jednu osobu, na zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, či zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Pokud je možná demontáž části celku, která byla vyrobena na zakázku (např. dioptrické čočky) a nedojde tak k poškození zbývajících částí (např.rámu - obruby), může být na základě návrhu Prodejce - Kupujícímu, odečtena cena za nevratné zboží a nákladů s tím spojených.

5.3    Právo odstoupit od Smlouvy může Kupující uplatnit u Prodejce dopisem zaslaným na adresu OcuWay s. r. o., Pekařská 403/12, 602 00 Brno, nebo elektronicky e-mailem na info@ocuway.cz. Kupující může využít formulář (dále jen „Formulář k odstoupení od Smlouvy“ příloha č.1). Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za dodrženou, pokud bylo Prodejci odesláno oznámení o odstoupení od Smlouvy v průběhu lhůty uvedené v článku 5.1 VOP.

5.4   Kupující doručí zboží na adresu Prodejce do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Prodejci spolu s přiloženou kopií Formuláře k odstoupení od Smlouvy. Kupující případně může přinést zboží osobně do kamenné prodejny Prodejce, Pekařská 403/12, 602 00 Brno.

5.5   Zboží Kupující musí vrátit úplné, nepoužité, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, v původním nepoškozeném obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, případně budou způsobeny další škody, vzniká Prodejci vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny.

5.6   V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodejce Cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) Kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím. Vrácení Ceny Prodejce provede bezhotovostně na účet určený Kupujícím v oznámení o odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodejci odeslal.

5.7   Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zboží, které bude Kupujícím zasláno Prodejci prostřednictvím poštovní služby „na dobírku“. 

5.8   Náklady na vrácení zboží nese Kupující. Kupující dále bere na vědomí, že Prodejce je oprávněn mu účtovat skutečné a doložitelné náklady, které Prodejci vznikly s vrácením zboží, a tyto odečíst od vrácené Ceny.

5.9   Prodejce si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před doručením zboží, pokud nastanou okolnosti mimo kontrolu Prodejce, které znemožní doručení zboží objednaného Kupujícím podle podmínek stanovených v Objednávce a/nebo těchto VOP. Prodejce bude neprodleně informovat Kupujícího o těchto okolnostech e-mailem nebo telefonicky na e-mail a/nebo telefonní číslo uvedené v Objednávkovém formuláři. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy musí Prodejce vrátit Kupujícímu veškeré od něj obdržené platby podle Smlouvy.

6. Platební podmínky

6.1   Cenu zboží a cenu dodání zboží může Kupující uhradit Prodejci následujícími způsoby: 

a) platební kartou přes internetový portál GoPay při objednání zboží

b) bankovním převodem přes internetový portál GoPay při objednání zboží

c) hotově nebo platební kartou při převzetí v kamenné prodejně Prodejce (nenabízí se  pro zboží vyrobené na zakázku - dioptrické brýlové čočky, změna barvy slunečních skel a jiné)

6.2   V případě platby platební kartou přes internetový portálu GoPay je Cena splatná ihned přes webové rozhraní. V případě bankovního převodu je Cena splatná ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od odeslání objednávky a závazek Kupujícího uhradit Cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodejce. V případě převzetí zboží v kamenné prodejně Prodejce je Cena splatná při převzetí zboží.

6.3   Prodejce je plátcem daně z přidané hodnoty. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je Prodejce povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Daňový doklad - fakturu vystaví Prodejce Kupujícímu po uhrazení Ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího. V případě převzetí zboží v kamenné prodejně Prodejce bude faktura Kupujícímu předána na místě. 

6.4   Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení Ceny zboží.

7. Dodací podmínky

7.1 Osobní odběr

7.1.1   Zboží může převzít Kupující nebo i jiná osoba v místě dodání nebo v kamenné prodejně Prodejce, musí se prokázat potvrzenou objednávkou. Převzetí zboží v kamenné prodejně Prodejce je možné do deseti pracovních dnů od potvrzení objednávky. 


7.2 Dodání přepravní službou

7.2.1   Prodejce doručí zboží Kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti (dále jen „Přepravce“) uvedené v Objednávkovém formuláři. Doručení se řídí podmínkami Přepravce.

7.2.2   Prodejce je podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, bude Prodejcem upozorněn na nevyzvednutou zásilku společně s informací o opětovném zaslání zboží. Pokud nebude zásilka vyzvednuta ani na podruhé, má Prodejce právo odstoupit od Smlouvy a po Kupujícím vymáhat vzniklé náklady. 

7.2.3   Zboží dodává Prodejce nejpozději do 7 pracovních dnů v případě objednávky slunečních brýlí nebo dioptrických obrub bez brýlových čoček. V případě objednávky dioptrických obrub s brýlovými čočkami dodává Prodejce zboží nejpozději do 14 pracovních dnů od potvrzení Objednávky na adresu uvedenou Kupujícím v ObjednávceLhůta k doručení zboží začíná dnem, který následuje po dni doručení potvrzení o převzetí objednávky Kupujícímu, ale nikoliv před připsáním částky za objednané zboží  na účet Prodejce, pokud se Cena platí podle článků 6.1(a) a 6.1(b) těchto VOP. Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (např. Vánoce) a vytíženosti skladu Prodejce. V případě změny termínu expedice bude Kupující Prodejcem včas informován.

7.2.4   Dodáním zboží podle těchto VOP se rozumí okamžik doručení Kupujícímu v souladu se Smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodejce a Prodejce je oprávněn účtovat Kupujícímu náklady spojené s dodáním a vrácením zboží.

7.2.5   Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku nabízených Přepravcem v den Objednávky na Webové stránce.

7.2.6   Kupující je povinen při převzetí zásilky tuto zásilku zkontrolovat (počet balíků, neporušenost obalu – krabice), zda nebyl její obsah poškozen při přepravě. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od Přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu Přepravce a ten jako přílohu oznámení neúplné nebo poškozené zásilky neprodleně poslat e-mailem na adresu info@ocuway.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodejci možnost prokázat, že se nejedná o porušení povinností Prodejce vyplývajících ze Smlouvy.

7.2.7   Podpisem přepravního dokladu (faktury,dodacího listu atd.) Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8. Záruka a reklamace

8.1   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodejce za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodejce, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2158 Občanského zákoníku).

8.2   Prodejce má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodejce zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

8.3   Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění a/nebo záruční doba se prodlužuje o dobu, během níž Kupující nemohl zboží používat kvůli oprávněnému uplatnění práva z vadného plnění a/nebo záruky.

8.4   Prodejce odpovídá Kupujícímu za to, že zboží je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se Smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti Smlouvou požadované, Prodejcem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a hodí se k účelu, který Prodejce pro použití zboží uvádí, nebo pro který se zboží obvykle používá.

8.5   Odpovědnost Prodejce za vady nepokrývá tyto vady, které na zboží vznikly:

mechanickým poškozením způsobeným Kupujícím

- používáním zboží v podmínkách, jejichž vlhkost, tepolota, chemické a mechanické vlivy neodpovídají přirozenému prostředí
jinou než běžnou manipulací či zanedbáním péče o zboží
poškozením zboží přílišným zatížením nebo používáním, které se neshoduje s podmínkami     používání zboží výrobce, všeobecnými principy nebo technickými normami
poškozením zboží nevyhnutelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi
- neodborným zásahem, poškozením během přepravy, poškozením vodou, ohněm nebo jinou vyšší mocí
- úpravami zboží osobou jinou než Prodejcem nebo osobou Prodejcem pověřenou

- běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené jeho používáním


8.6    Reklamaci zboží je možné oznámit  e-mailem na: info@ocuway.cz s využitím Reklamačního formuláře (Příloha č.2) nebo osobně v kamenné prodejně Prodejce, Pekařská 403/12, 602 00 Brno. Prodejce je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 


8.7    Při podávání reklamace zboží musí Kupující Prodejci doručit:

- zboží, jehož se reklamace týká, s veškerým příslušenstvím doručeným Kupujícímu společně se zbožím
- fakturu za zboží
- reklamační formulář (zde)


8.8    Pokud si Kupující u Prodejce objednal zboží (jako např. rám brýlí), které bylo následně doplněno o jiné zboží nezakoupené u Prodejce (jako např. brýlové čočky), musí Kupující zboží demontovat a doručit Prodejci pouze zboží, jehož se reklamace týká, bez zboží zakoupeného u třetí osoby. V den doručení zboží, jehož se reklamace týká, společně s dokumenty a informacemi podle článku 8.7 těchto VOP, začíná běžet Prodejci lhůta k řešení reklamace Kupujícího.

8.9    Pokud si Kupující objedná více zboží, které je dodáno v rámci jedné objednávky, reklamace jedné položky zboží neznamená, že bude reklamovat další položky zboží bez vad.

8.10    Reklamace se bude řešit pouze u vad určených Kupujícím v Reklamačním formuláři.

8.11    Prodejce bude reklamaci řešit okamžitě, ve složitějších případech a v odůvodněných případech, obzvláště pokud je nutný náročný technický posudek zboží do 30 dnů od data uplatnění reklamace. Po marném uplynutí doby k řešení reklamace může Kupující odstoupit od Smlouvy. 

8.12  Podle práva, které se Kupující rozhodne uplatnit z následujících možných řešení, určí Prodejce způsob řešení reklamace:

a)  pokud lze vadu opravit:

      -  Prodejce opraví vadu bez zbytečného prodlení, včas a řádně; nebo
      -  Prodejce na vyžádání Kupujícího vymění vadné zboží nebo jeho součásti, pokud se vada týká          pouze této součásti, pokud tím Prodejce nezpůsobí nepřiměřené náklady týkající se Ceny zboží nebo závažnosti vady; nebo
    -  Prodejce dle vlastního uvážení vymění vadné zboží nebo jeho součást, pokud se vada týká pouze této součásti, pokud to Kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže

b)   pokud vadu nelze opravit a brání náležitému používání zboží jako zboží bez vad, nebo když vadu lze opravit, ale zboží nelze náležitě používat kvůli opakující se vadě, nebo zboží trpí několika vadami:

      -  Prodejce vymění zboží; nebo
      -  Kupující může odstoupit od Smlouvy.

c)   pokud vady zboží nelze opravit, má Kupující právo na přiměřenou slevu z prodejní Ceny zboží.

Pokud dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet dnem převzetí nového zboží.

8.13 Prodejce bude informovat Kupujícího o vyřešení reklamace e-mailem, telefonicky nebo dopisem a zároveň Kupujícímu do 30 dnů vydá písemný dokument k reklamaci.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Prodejce zpracovává osobní údaje Kupujícího podle podmínek stanovených v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů uvedených (Příloha č.3). Kupující tímto tyto podmínky zpracování osobních údajů bere na vědomí a souhlasí s nimi.

10. Ilustrační obrázky.

10.1  Uzavřením Smlouvy Kupující bere na vědomí, že obrázky a fotografie zboží na Webové stránce jsou ilustrační a ve skutečnosti se zboží může od ilustračních obrázků lišit, rozdíl se nejčastěji týká barvy.

11. Řešení sporu

11.1   Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, sděluje Prodejce, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se Kupující může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Při řešení sporů mezi Prodejcem a Kupujícím ze Smlouvy je možné využít také platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=CS

11.2 Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto VOP nevylučuje možnost Kupujícího obrátit se svým nárokem na civilní soud.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tyto VOP nabývají účinnosti k datu 20.6.2020 a nahrazují všechna předchozí ustanovení a ujednání. 

 

Za společnost OcuWay s. r. o. odsouhlasili


Ing. Jiří Maštalíř, jednatel

Mgr. Lucie Ondrová, jednatel

Přílohy :

  1. Formulář k odstoupení od Smlouvy
  2. Reklamační formulář
  3. Zásady ochrany osobních údajů