Left Pokračovat v nakupování
Vaše objednávka

V košíku nemáte žádné zboží

Promotion
Read more
Když už mrkev nestačí.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP OCUWAY

obchodní společnosti
OcuWay s.r.o.
se sídlem
Brno, Staré Brno, Pekařská 403/12, PSČ 602 00
IČ: 08868018
DIČ: CZ08868018
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115903
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://ocuway.cz/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

    1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti OcuWay s.r.o., se sídlem Brno, Staré Brno, Pekařská 403/12, PSČ 602 00, IČ: 08868018, DIČ: CZ08868018 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115903 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://ocuway.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

    1.2. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Pro vyloučení všech pochybností platí, že ustanovení obchodních podmínek upravující výhradně práva a povinnosti spotřebitele, nedopadají na podnikatele ve smyslu § 420 občanského zákoníku, přičemž na práva a povinnosti podnikatele se v takových případech vztahuje obecná úprava občanského zákoníku, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.

    1.3. Kupující bere na vědomí, že předmětem koupě může být zdravotnický prostředek ve smyslu § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“). V takovém případě se na distribuci a dovoz zdravotnických prostředků vztahují také ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích, zejména pak § 43 a § 45, a vyhlášky č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích.

    1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

    1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

    1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

    2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Uživatelský účet je možné vytvořit na webové stránce pod záložkou “MOJE OČI”. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží, jakož i procházet historii svých objednávek. Registrovat se může kupující – právnická osoba, fyzická osoba podnikající, jakož i kupující – fyzická osoba, je-li starší 16 let. Prodávající si vyhrazuje právo nenávratně smazat uživatelský účet vytvořený kupujícím – fyzickou osobou mladší 16 let. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

    2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

    2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailem) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

    2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

    2.5. Prodávající může deaktivovat či zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, jsou-li údaje uvedené v uživatelském účtu neaktuální, neexistentní, zjevně nesprávné, nepřesné či matoucí, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

    2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

    3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a tudíž toliko výzvou k podávání nabídek. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

    3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Zboží prezentované na webovém rozhraní obchodu není určeno k dalšímu prodeji.

    3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

    3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

        3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „přidá“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

        3.4.2. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (popř. o osobním vyzvednutí zboží), způsobu úhrady kupní ceny zboží a

        3.4.3. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

    3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

    3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající není povinen objednávku přijmout (akceptovat).

    3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky kupujícího ve webovém rozhraní obchodu ze strany prodávajícího. Tímto okamžikem je objednávka přijata (akceptována) a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Smluvní vztah případně vzniká konkludentně při koupi zboží, které nebylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, v rámci služby OCUWAY NA CESTĚ.

    3.8. V případě, že kupující vyplní doručovací adresu s PSČ 602 00, popř. jinou obdobnou adresu předem zvolenou prodávajícím, může využít služby vyzkoušení brýlí z pohodlí domova. V takovém případě je objednávka kupujícího odeslána prodávajícímu s odkládací podmínkou vyzkoušení zboží. Odkládací podmínka je splněna, potvrdí-li kupující po vyzkoušení zboží na zvolené adrese, na kterou bude zboží prodávajícím doručeno, na předávacím protokole objednání konkrétního zboží. 

    3.9. Kupující je při využití služby vyzkoušení brýlí z pohodlí domova (dále jen „OCUWAY NA CESTĚ“) povinen vybrat si k vyzkoušení alespoň 3 ks a maximálně 8 ks zboží z kategorie dioptrické brýle, sluneční brýle či specialitky, přičemž je možné vybrat zboží z jedné, ze všech, či pouze z některých uvedených kategorií zboží. Kupující je povinen ve webovém rozhraní obchodu zvolit datum a čas doručení zboží pomocí služby OCUWAY NA CESTĚ a při platbě zadat zálohový kód vygenerovaný webovým rozhraním obchodu. Následně kupující zasílá objednávku za podmínek ustanovení čl. 3.5 obchodních podmínek.

    3.10. Prodávající je oprávněn strhnout peněžní prostředky z bankovního účtu kupujícího až do výše součtu kupních cen uvedených ve webovém rozhraní u jednotlivého zboží a vybraného kupujícím k vyzkoušení prostřednictvím OCUWAY NA CESTĚ. Prodávající je oprávněn započítat příslušnou částku ze strhnutých peněžních prostředků na kupní cenu zboží (tím není dotčena možnost platby celé kupní ceny či její části v hotovosti), je-li uzavřena kupní smlouva, jakož i na případný nárok prodávajícího na náhradu škody, vzniklý prodávajícímu v důsledku poškození zboží kupujícím při využití služby OCUWAY NA CESTĚ. Peněžní prostředky či případně jejich část je bez zbytečného odkladu po využití služby OCUWAY NA CESTĚ prodávající povinen zaslat zpět ve prospěch bankovního účtu kupujícího, nedojde-li k jejich započtení v souladu s těmito obchodními podmínkami.

    3.11. Před doručením zboží prostřednictvím OCUWAY NA CESTĚ bude kupující kontaktován prodávajícím (telefonicky či sms) na telefonní číslo uvedené kupujícím za účelem zajištění hladkého průběhu služby OCUWAY NA CESTĚ. Kupující bude kontaktovat zpravidla 30 minut před plánovaným časem příjezdu. Neobdrží-li prodávající od kupujícího reakci na telefonický či sms kontakt, není povinen službu OCUWAY NA CESTĚ poskytnout.

    3.12. O předání zboží při využití služby OCUWAY NA CESTĚ prodávajícím kupujícímu je sepsán předávací protokol, o předání zboží při využití služby OCUWAY NA CESTĚ zpět kupujícím prodávajícímu je sepsán přebírací protokol. Oba protokoly jsou podepsány prodávajícím a kupujícím. Odmítne-li kupující podpis předávacího protokolu, není prodávající povinen předat zboží k vyzkoušení, služba OCUWAY NA CESTĚ však byla prodávajícím v takovém případě řádně splněna a náleží mu úhrada za tuto službu. Odmítne-li kupující podepsat přebírací protokol, je prodávající oprávněn zadržet vrácení stržených peněžních prostředků kupujícího, či je strhnout z bankovního účtu kupujícího a vrátit kupujícímu až po podpisu přebíracího protokolu. Odmítne-li kupující vydat zboží zpět prodávajícímu po uplynutí 30 minut po předání zboží kupujícímu k vyzkoušení, je prodávající oprávněn domáhat se vydání zboží prostřednictvím orgánů veřejné moci, zejména prostřednictvím Policie ČR.

    3.13. Výsledek využití služby OCUWAY NA CESTĚ je zaznamenán v předávacím protokolu.

    3.14. OCUWAY NA CESTĚ je placenou službou, výše úhrady za tuto službu je uvedena ve webovém rozhraní obchodu. Kupující je povinen k úhradě této služby nezávisle na tom, zda dojde k uzavření kupní smlouvy. Kupující hradí tuto službu prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

    3.15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

    4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
    a) prostřednictvím platební brány GoPay bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
    b) prostřednictvím platební brány GoPay bezhotovostně platební kartou;
    c) hotově nebo platební kartou při převzetí v kamenné prodejně prodávajícího (tato možnost se nepoužije v případě zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho – jedná se zejména o dioptrické brýlové čočky, změny barvy slunečních skel, apod…)
    d) hotově při využití služby OCUWAY NA CESTĚ;
    e) pomocí platebního terminálu při využití služby OCUWAY NA CESTĚ.

    4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

    4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu upozornit prodávajícího na zjevně chybnou cenu zboží.

    4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, v případě převzetí zboží v kamenné prodejně prodávajícího je cena splatná při převzetí zboží.

    4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, není-li variabilní symbol doplněn automaticky ve webovém rozhraní obchodu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

    4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

    4.7. Případné slevy z ceny zboží, nákupní vouchery či jiná obdobná zvýhodnění poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Nákupní voucher (či jiné obdobné zvýhodnění) je možné použít pouze v době jeho platnosti a pouze jednou, není-li vyčerpán v plné výši, nevyčerpaná část okamžikem jeho uplatnění bez náhrady propadá.

    4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

    4.9. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších přepdisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

    5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (pro odstranění jakýchkoli pochybností jsou zejména dioptrické brýle zbožím, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (pro odstranění jakýchkoli pochybností je rozbalení zejména kontaktních čoček a roztoků na kontaktní čočky byť z primárního igelitového či papírového obalu vynětím z obalu, které není z hygienických důvodů možné vrátit) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

    5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ocuway.cz.

    5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je oprávněn vrátit zboží osobně na adrese sídla prodávajícího v běžné otevírací době uvedené na webové stránce.

    5.4. Kupující je povinen vrátit zboží úplné, neopotřebené, bez známek používání, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, v původním nepoškozeném obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno, případně budou způsobeny další škody, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla, popř. nepřijmout vracené zboží.

    5.5. Prodávající není povinen převzít zboží, které bude kupujícím zasláno prodávajícímu prostřednictvím poštovní služby „na dobírku“.

    5.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

    5.7. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího pouze do okamžiku doručení informace na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce o tom, že bylo zboží odesláno.

    5.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že plnění jejího předmětu se stane nemožným, zboží se nevyrábí nebo není na skladě dodavatele, cena zboží v uzavřené kupní smlouvě je zjevně chybná, zboží bylo kupujícím určeno k dalšímu prodeji, nebo změní-li se výrazně cena zboží (např. v důsledku kurzovních výkyvů o více než 5%), nebo nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání dle čl. 6.2 obchodních podmínek.

    5.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

    5.10. V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

    5.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

    6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

    6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za jeho uskladnění ve výši 25 Kč za každý den uskladnění.

    6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

    6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

    6.5. Dodací lhůta činí, v případě zboží, které je skladem, obvykle 1-2 týdny. V ostatních případech činí dodací lhůta obvykle 4-6 týdnů.

    6.6 Prodávající má právo odmítnout dodání zboží kupujícímu do doby, než kupující zcela splní své případné dluhy vůči prodávajícímu.

    6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

    7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

    7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
        7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
        7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
        7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
        7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
        7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

    7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, není-li dále uvedeno jinak.

    7.4. Kupující je povinen skladovat zdravotnické prostředky dle doporučení výrobce (orientace dle piktogramů na obalu výrobku). Závady na kvalitě zboží při nedodržení doporučení výrobce nemohou být reklamovány.

    7.5. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

    7.6. Ustanovení uvedená v čl. 7.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

    7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

    7.8. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese OcuWay s.r.o. se sídlem Brno, Staré Brno, Pekařská 403/12, PSČ 602 00, telefonicky na čísle +420 732 401 865 či elektronickou poštou na adrese info@ocuway.cz.

    7.9. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

    7.10. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

    7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

    8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

    8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

    8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ocuway.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

    8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Praha 2, Nové Město, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

    8.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Nové Město, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

    8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

    8.7. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

    8.8. Odesláním objednávky bere kupující na vědomí, že obrázky a fotografie zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou toliko ilustrační a zboží se může ve skutečnosti od ilustračních obrázků lišit, zejména v rozsahu barvy zboží.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

    10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.

    10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ

    11.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména pak občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

    12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

    12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

    12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

    12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování OcuWay s.r.o., Brno, Staré Brno, Pekařská 403/12, PSČ 602 00, telefon +420 732 401 865, adresa elektronické pošty info@ocuway.cz.

    12.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni uvedenému níže v zápatí těchto ochodních podmínek a nahrazují všechna předchozí znění obchodních podmínek.

V Brně dne 23.11.2020