Menu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ocuway

1. Úvodní ustanovení

1.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti OcuWay s. r. o., IČO 088 68 018, DIČ CZ08868018 se sídlem na adrese Pekařská 403/12,  Brno 602 00, zapsaná u Městského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 115903/KSBR (dále jen „Prodejce“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodejce. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ocuway.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

1.2   VOP se nevztahují na případy, kde osoba s úmyslem zakoupit od Prodejce zboží je právnickou nebo fyzickou osobou, která při objednávání zboží tak činí v rámci svého podnikání nebo vlastní profese. 

1.3   Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek ( dále jen „VOP“ ) je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4   Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít i v anglickém jazyce.

1.5   Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.6   Právní vztahy Prodejce s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Registrace

2.1   Kupující může zakoupit zboží z „Webové stránky“ Prodejce buď jako registrovaný uživatel, nebo neregistrovaný uživatel. Výhodou registrace je, že Kupující nemusí znovu zadávat své osobní údaje a adresu doručení při každé objednávce, získá neomezený přístup k historii svých objednávek a jiných informací.

2.2   Registrovat se může osoba starší než 15 let

2.3     Kupující se může zaregistrovat přes „Registrační formulář “ dostupný na Webové stránce www.ocuway.cz/account. Je nezbytné, aby Kupující zadal do Registračního formuláře veškeré informace v něm uvedené, především jméno. Informace zadané Kupujícím do Registračního formuláře musí být pravdivé a aktuální. Pokud se údaje Kupujícího změní, bude je moci kdykoliv aktualizovat.

2.4    Přístup k účtu je zabezpečen e-mailem a heslem; Kupující se tímto zavazuje, že uživatelské jméno a heslo uchová v tajnosti a ochrání je proti zneužití třetí stranou.

2.5   Prodejce může ověřit veškeré údaje zadané Kupujícím do Registračního formuláře. Pokud Prodejce zjistí, že údaje zadané Kupujícím do Registračního formuláře nejsou aktuální, neexistují nebo jsou matoucí, nebo že Kupující účet nepoužil více než 24 měsíců nebo porušuje své závazky či naše práva podle Smlouvy ( včetně VOP ), Prodejce si vyhrazuje právo deaktivovat uživatelský účet Kupujícího.

3. Ceny zboží a slevy

3.1   Webové rozhraní obsahuje seznam zboží nabízeného Prodejcem k prodeji, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého nabízeného zboží (dále jen „cena“). Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a zahrnují náklady spojené s balením zboží.  Tato cena nezahrnuje náklady na přepravu, poplatky za dobírku a jiné poplatky konkrétně avizované Kupujícímu při dokončení objednávky. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodejce uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3   Prodejce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání na webovém rozhraní. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

3.4   Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

3.5    Kupující tímto bere na vědomí, že pokud je na Webové stránce uvedena cena za zboží, která je zjevně chybná, má Prodejce právo odstoupit od Smlouvy i poté, co Kupující obdržel e-mail s potvrzením, že objednávka spotřebitele je připravena k vyzvednutí, nebo že zboží bylo odesláno k doručení. V takovém případě Prodejce bude Kupujícího o této situaci neprodleně informovat. Pokud ohledně ceny existují pochyby, Prodejce žádá Kupujícího, aby jej neprodleně kontaktoval a Prodejce Kupujícímu potvrdí, zda je cena správná. Toto ustanovení nemá vliv na právo Kupujícího odstoupit od Smlouvy podle potřeby v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP.

3.6   Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Veškeré speciální nabídky a slevy na zboží Prodejce jsou platné, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak. Slevy z ceny za zboží nelze kombinovat (tj. dvě či více slev nelze využít na jeden produkt a/nebo objednávku). Aby nedošlo k pochybnostem: pokud spotřebitel odstoupí od Smlouvy nebo vrátí zakoupené zboží za cenu speciální nabídky, se slevou nebo za použití kupónu, jako např. speciální nabídky, slevu či kupón nelze využít k nákupu žádného dalšího zboží, pokud Prodejce již tuto speciální nabídku nebo slevu neposkytuje nebo uplynula doba platnosti kupónu.

4. Objednávka zboží, uzavření Smlouvy

4.1    Po vybrání zboží na Webové stránce a potvrzení volby je nutno vyplnit „Objednávkový formulář“. Je nezbytné, aby Kupující do Objednávkového formuláře zadal požadované údaje jako je: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu doručení zboží objednaného Kupujícím, informaci o metodě platby ceny za zboží a metodu doručení zboží, nebo slevový kód či kupón. Pokud je Kupující registrovaným zákazníkem, je možné se přihlásit do svého účtu.

4.2   Po zvolení platební metody je Kupujícímu nabídnuto shrnutí všech zadaných údajů. Prodejce vyžaduje, aby Kupující zkontroloval a (je-li to nutné) opravil veškeré chybné údaje. Pokud jsou všechny údaje zadané Kupujícím správné, odešle „Závaznou objednávku“. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že u Prodejce závazně objednává v objednávce uvedené zboží a potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

4.3   Po odeslání objednávky zašle Prodejce na e-mail uvedený Kupujícím potvrzení objednávky. Doručení potvrzení objednávky Prodejcem neznamená uzavření Smlouvy. Po obdržení potvrzení objednávky ověří Prodejce dostupnost zboží. Smlouva se uzavírá pouze na základě závazného přijetí návrhu na uzavření Smlouvy Prodejcem ve formě potvrzení e-mailem v tom smyslu, že zboží je připraveno k vyzvednutí nebo že bylo odesláno k doručení.

4.4   Jakékoliv náklady vzniklé Kupujícímu při využití prostředků komunikace na dálku (jako telefon či internet) k provedení objednávky hradí Kupující; tyto náklady jsou v běžné výši podle tarifu telekomunikačních služeb používaných Kupujícím.

4.5   K úspěšnému dokončení objednávky musí Prodejce archivovat objednávku/Smlouvu po dobu alespoň 2 let, v každém případě ne dobu kratší, než je doba stanovená platnými zákony. Objednávka ani Smlouva nikdy nebude zveřejněna žádným nezúčastněným třetím stranám (kromě zaměstnanců Prodejce a subdodavatelů do nutné míry, nebo kdyby měl Prodejce povinnost tyto dokumenty zpřístupnit na základě platných zákonů). Pokud je to nutné, zašleme Smlouvu Kupujícímu na jeho vyžádání.

4.6    Kupující může zakoupit pouze takové množství zboží, které odpovídá běžné potřebě. Zboží zakoupené přes Webovou stránku Prodejce není určeno k dalšímu prodeji. Pokud si Kupující objedná či zakoupí množství zboží, které neodpovídá běžné potřebě nebo Prodejce na základě jemu dostupných informací shledá, že zboží objednané Kupujícím bude použito k dalšímu prodeji, má Prodejce právo zrušit objednávku zákazníka, nebo pokud již byla uzavřena Smlouva, má Prodejce právo od Smlouvy odstoupit. Pokud Prodejce od Smlouvy odstoupí, Kupující i Prodejce si vzájemně vrátí všechna provedená plnění.

5. Odstoupení od Smlouvy

5.1   Pokud byla Smlouva uzavřena s Kupujícím pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy nikoliv osobně v provozovně Prodejce, má Kupující právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

5.2   Právo odstoupit od Smlouvy podle článku 5.1 se nevztahuje na zboží vyrobené dle konkrétních požadavků spotřebitele, na míru nebo speciálně určené pro jednu osobu.

5.3    Právo odstoupit od Smlouvy může Kupující uplatnit u Prodejce dopisem zaslaným na adresu Pekařská 403/12, 602 00 Brno nebo elektronicky e-mailem na info@ocuway.cz; Kupující může využít Formulář odstoupení od Kupní smlouvy. Doba pro odstoupení od Smlouvy se považuje za dodrženou, když bylo Prodejci zasláno oznámení o odstoupení od Smlouvy do posledního dne doby uvedené v článku 5.1.

5.4   Kupující doručí zboží na adresu Prodejce do 14 dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy Prodejci spolu s přiloženou kopií odstoupení od Smlouvy. Kupující případně může přinést zboží osobně do kamenné prodejny, Pekařská 403/12, 602 00 Brno.

5.5   Zboží Kupující musí vrátit úplné, nepoužité, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, v původním nepoškozeném obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, případně budou způsobeny další škody, vzniká Prodejci vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6   V případě odstoupení od Smlouvy dle VOP vrátí Prodejce kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) Kupujícímu nejpozději do 14 dnů od doručení zboží Prodejci. Vrácení kupní ceny Prodejce provede bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.7   Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zboží, které bude Kupujícím zasláno Prodejci prostřednictvím poštovní služby „na dobírku“.

5.8   Náklady na vrácení zboží nese Kupující. Kupující dále bere na vědomí, že Prodejce je oprávněn mu účtovat skutečné a doložitelné náklady, které Prodejci vznikly s vrácením zboží, a tyto odečíst od vrácené kupní ceny.

5.9   Prodejce si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před doručením zboží, pokud nastanou okolnosti mimo kontrolu Prodejce, které znemožní doručení zboží objednaného Kupujícím podle podmínek stanovených v Objednávce a/nebo těchto VOP. Prodejce bude neprodleně informovat Kupujícího o těchto okolnostech e-mailem nebo telefonicky na e-mail a/nebo telefonní číslo uvedené v Objednávkovém formuláři. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy musí Prodejce vrátit Kupujícímu veškeré od něj obdržené platby podle Smlouvy.

6. Platební podmínky

6.1   Kupní cenu zboží a cenu dodání zboží může Kupující uhradit Prodejci následujícími způsoby:

a) platební kartou přes internetový portál GoPay při objednání zboží

b) bankovním převodem přes internetový portál GoPay při objednání zboží

c) dobírkou při převzetí zboží

d) hotově nebo platební kartou při převzetí v kamenné prodejně Ocuway

6.2   V případě platby platební kartou přes internetový portálu GoPay je kupní cena splatná ihned přes webové rozhraní. V případě bankovního převodu je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodejce. V případě platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží od dopravce. V případě převzetí zboží v kamenné prodejně Ocuway je kupní cena splatná při převzetí zboží.

6.3   Prodejce je plátcem daně z přidané hodnoty. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodejce povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Daňový doklad - fakturu vystaví Prodejce Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. V případě převzetí zboží v kamenné prodejně OcuWay bude faktura předána Kupujícímu na místě Prodejcem. V případě platby dobírkou bude faktura přiložena u zboží v zásilce.

6.4   Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží.

7. Dodací podmínky

7.1 Osobní odběr

7.1.1   Zboží může převzít Kupující nebo i jiná osoba v místě dodání nebo v kamenné prodejně Ocuway, musí se prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Převzetí objednávky v sídle Ocuway je možné do deseti pracovních dnů od jejího potvrzení. 

7.2 Dodání přepravní službou

7.2.1   Prodejce doručí zboží Kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti (dále jen „Přepravce“) uvedené v Objednávkovém formuláři. Doručení se řídí podmínkami Přepravce.

7.2.2   Prodejce je podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, bude Prodejcem upozorněn na nevyzvednutou zásilku společně s informací o opětovném zaslání zboží. Pokud nebude zásilka vyzvednuta ani na podruhé, má prodejce právo odstoupit od smlouvy a po kupujícím vymáhat vzniklé náklady.

7.2.3   Zboží dodává Prodejce nejpozději do 7 pracovních dnů v případě objednávky slunečních brýlí nebo dioptrických obrub bez brýlových čoček. V případě objednávky dioptrických obrub s brýlovými čočkami dodává prodávající zboží nejpozději do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Lhůta k doručení zboží začíná dnem, který následuje po dni doručení potvrzení objednávky Kupujícímu, ale nikoliv před připsáním kupní ceny na účet Prodejce, pokud se kupní cena platí podle článku 6.1(a) nebo 6.1(b). Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (např. Vánoce) a vytíženosti skladu. V případě změny termínu expedice bude Kupující Prodejcem včas informován.

7.2.4   Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení Kupujícímu v souladu se Smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodejce a Prodejce je oprávněn účtovat kupujícímu náklady spojené s dodáním a vrácením zboží.

7.2.5   Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku nabízených přepravních společností v den objednávky na webovém rozhraní.

7.2.6   Kupující je povinen při převzetí zásilky tuto zásilku zkontrolovat (počet balíků, neporušenost obalu – krabice), zda nebyl její obsah poškozen při přepravě. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu Přepravce a ten jako přílohu oznámení neúplné nebo poškozené zásilky neprodleně poslat e-mailem na adresu info@ocuway.cz . Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

7.2.7   Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8. Záruka a reklamace

8.1   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodejce za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodejce, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2158 občanského zákoníku).

8.2   Záruční doba je 24 měsíců.

8.3   Záruční doba se prodlužuje o dobu, během níž Kupující nemohl zboží používat kvůli záruční opravě.

8.4   Prodejce odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (zboží) je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se Smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodejcem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a hodí se k účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

8.5   Záruka nepokrývá jakékoliv vady, které na zboží vznikly:

mechanickým poškozením způsobeným Kupujícím

- používáním zboží v podmínkách, jejichž vlhkost, chemické a mechanické vlivy neodpovídají přirozenému prostředí
jinou než běžnou manipulací či zanedbáním péče o zboží
poškozením zboží přílišným zatížením nebo používáním, které se neshoduje s podmínkami     používání zboží výrobce, všeobecnými principy nebo technickými normami
poškozením zboží nevyhnutelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi
- neodborným zásahem, poškozením během přepravy, poškozením vodou, ohněm nebo jinou vyšší mocí
- úpravami zboží stranou jinou než Prodejcem nebo osobou Prodejcem pověřenou

- běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené jeho používáním

8.6    Reklamaci zboží je možné oznámit e-mailem na: info@ocuway.cz nebo

osobně na adrese Prodejce: Pekařská 403/12, 602 00 Brno.

8.7    Při podávání reklamace zboží musí Kupující Prodejci doručit:

- zboží, jehož se reklamace týká, s veškerým příslušenstvím doručeným spotřebiteli společně se zbožím
- fakturu za zboží
- reklamační formulář

8.8    Pokud si Kupující u Prodejce objednal zboží (jako např. rám brýlí), které bylo následně doplněno o jiné zboží nezakoupené u Prodejce (jako např. brýlové čočky), musí Kupující zboží demontovat a doručit Prodejci pouze zboží, jehož se reklamace týká, bez zboží zakoupeného u třetí strany. V den doručení zboží, jehož se reklamace týká, společně s dokumenty a informacemi podle článku 8.7, začíná běžet Prodejci lhůta k řešení reklamace Kupujícího.

8.9    Pokud si Kupující objedná více zboží, které je dodáno v rámci jedné objednávky, reklamace jedné položky zboží neznamená, že bude reklamovat další položky zboží bez vad.

8.10    Reklamace se bude řešit pouze u vad určených Kupujícím v reklamačním protokolu.

8.11    Prodejce bude reklamaci řešit okamžitě, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od data podání reklamace a v odůvodněných případech, obzvláště pokud je nutný náročný technický posudek zboží, do 30 dnů od data podání reklamace. Po uplynutí doby k řešení reklamace může Kupující odstoupit od Smlouvy.

8.12 Podle práva, které se Kupující rozhodne uplatnit z následujících možných řešení, určí Prodejce způsob řešení reklamace:

a)  pokud lze vadu opravit:

       -  Prodejce opraví vadu bez zbytečného prodlení, včas a řádně; nebo
       -  Prodejce na vyžádání Kupujícího vymění vadné zboží nebo jeho součásti, pokud se vada týká          pouze této součásti, pokud tím Prodejce nezpůsobí nepřiměřené náklady týkající se ceny zboží nebo závažnosti vady; nebo
       -   prodejce dle vlastního uvážení vymění vadné zboží nebo jeho součást, pokud se vada týká pouze této součásti, pokud to Kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže

b)   pokud vadu nelze opravit a brání náležitému používání zboží jako zboží bez vad, nebo když vadu lze opravit, ale zboží nelze náležitě používat kvůli opakující se vadě, nebo zboží trpí několika vadami:

       -  Prodejce vymění zboží; nebo
       -  Kupující může odstoupit od smlouvy.

c)   pokud vady zboží nelze opravit, má Kupující právo na přiměřenou slevu z prodejní ceny zboží.

Pokud dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet dnem převzetí nového zboží.

8.13 Prodejce bude informovat spotřebitele o vyřešení reklamace e-mailem, telefonicky nebo dopisem a zároveň spotřebiteli do 30 dnů vydá písemný dokument k reklamaci.

10. Ochrana osobních údajů

      Prodejce zpracovává osobní údaje Kupujícího podle podmínek stanovených v Zásadách o zpracování osobních údajů uvedených zde. Kupující tímto tyto podmínky zpracování osobních údajů bere na vědomí a souhlasí s nimi.

11. Ilustrační obrázky.

11.1 Uzavřením Smlouvy Kupující bere na vědomí, že obrázky a fotografie zboží na Webové stránce jsou ilustrační a ve skutečnosti se zboží může od ilustračních obrázků lišit, rozdíl se nejčastěji týká barvy.

12. Řešení sporu

12.1   Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se Kupující může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. ČOI vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

12.2   Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodejcem a Kupujícím ze Smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají účinnosti k datu 15.6.2020 a nahrazují všechna předchozí ustanovení a ujednání. Prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení tyto VOP změnit.

 

Za společnost OcuWay s. r. o. odsouhlasili

Ing. Jiří Maštalíř, jednatel

Mgr. Lucie Ondrová, jednatel

 

 Přílohy :

  1. Formulář odstoupení od kupní smlouvy
  2. Reklamační formulář
  3. Zásady zpracování osobních údajů

 

 

 

 

 

 

 

 

×
Welcome Newcomer