Menu

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

společnosti OcuWay s. r. o., IČ 088 68 018, DIČ CZ08868018 se sídlem na adrese Pekařská 403/12 602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 115903/KSBR („Prodejce“), pro prodej optických brýlí, slunečních brýlí, speciálních brýlí a pomůcek zákazníkům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ocuway.cz a pro osobní nákup v provozovně prodávajícího.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1   Prodejce zpracovává osobní údaje kupujícího, zájemce a dalších osob (společně „Kupující“) v souladu s platnými právními předpisy, tedy zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25.5.2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Prodejce je správcem osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může Prodejce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Prodejce osobní údaje předá třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu jejich zpracování, tedy např. dopravcům, provozovatelům platebního styku, případně dalším subdodavatelům. Zpracovatel musí dodržovat ochranu osobních údajů minimálně ve stejné míře jako správce.

 1.2   Osobní údaje nebudou zpracovávány mimo území Evropské Unie.

 2. Zpracovávané osobní údaje, důvod a účel jejich zpracování

 2.1   Prodejce zpracovává tyto osobní údaje Kupujícího (zájemce o službu): jméno a příjmení, adresu bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty a telefonní číslo. Prodejce dále zpracovává údaje o zdravotním stavu v rozsahu nezbytném pro individuální zhotovení optického korekčního prostředku, tj. brýlí a brýlových čoček.

 2.2.   Účel, pro které Prodejce osobní údaje zpracovává, je:

a) vyřízení objednávky

b) zaslání zboží na zkoušku či plnění Smlouvy

c) zasílání informačních e-mailů Prodejcem, a to zejména s aktuálními novinkami a nabídkami našich služeb

d) Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací

e) Zlepšování kvality poskytovaných služeb

 

2.3   Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je :

a) plnění Smlouvy včetně opatření před splněním Smlouvy na žádost Kupujícího (zájemce např. o oční vyšetření)

b) Účetní a daňové účely

c) oprávněný zájem Prodejce na poskytování přímého marketingu

d) souhlas se zasíláním informačních e-mailů

 

3. Uchovávání a doba zpracování osobních údajů

 3.1   Prodejce zpracovává osobní údaje podle způsobu jejich získání buď v elektronické, nebo papírové podobě. Prodejce prohlašuje, že přijal potřebná technická a organizační opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich ohrožení, úniku či poškození.

Údaje získané za účelem plnění smlouvy budou Prodejcem uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy, uplatnění nároků ze smlouvy (maximálně po dobu 10 let) a zákonných povinností souvisejících s uzavřenou Smlouvou a jejím splněním, jako jsou účetní, daňové a další povinnosti, a to po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy.

 3.2   Údaje týkající se zdravotního stavu včetně poukazů na zhotovení brýlí od lékaře a údajů o vyšetření zraku u Prodejce jsou uchovávány způsobem a po dobu určenou dle zákona č. 268/2014 Sb.,o zdravotnických prostředcích a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

 3.3   Údaje získané za účelem zasílání informačních emailů na základě souhlasu Kupujícího budou Prodejcem uchovávány do okamžiku odvolání souhlasu Kupujícím.

 3.4   Na webu provozovaném Prodejcem jsou třetími stranami (jedná se zejména o Google a Facebook) používány soubory cookies, které ukládají webové stránky Prodejce na zařízení Kupujícího a umožňují použití záznamů o návštěvě webových stránek Prodejce k měření a cílení reklamy. Tím, že Kupující používá webové stránky s prohlížečem, v němž jsou nastavené cookies, souhlasí s jejich užitím podle Ochrany osobních údajů. Prodejce nespojuje informace z cookies s Kupujícím jako konkrétním uživatelem. Preference ohledně cookies je možné nastavit v rámci prohlížeče Kupujícího, kde je lze i úplně zakázat a vymazat.

 4. Práva Kupujícího

 4.1   Kupující má ohledně osobních údajů zejména následující práva:

a) právo přístupu ke svým osobním údajům zahrnující právo vyžádat si od Prodejce potvrzení o tom, zda osobní údaje spravuje a pokud ano, jaké, za jakým účelem, komu jsou předávány, jak dlouho budou uchovávány apod.

b) právo na opravu či doplnění případných nepřesností

c) právo na výmaz, jestliže (už) není dán důvod pro jejich zpracování

d) právo vznést námitku (např. nesprávnosti či protiprávnosti uchovávání údajů)

e) právo na přenositelnost údajů – tj. v některých případech právo na získání svých osobních údajů od Prodejce za účelem předání jinému správci

f) právo vznést námitku

g) právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz)

 4.2   Právo odvolat souhlas se zasíláním informačních emailů o novinkách a nabídkách - Kupující je oprávněn kdykoliv Prodejci oznámit svůj nesouhlas se zasíláním takových e-mailů.Nejjednodušším způsobem je využít odkaz obsažený v každém informačním emailu. Odvolání či neudělení takového souhlasu nemůže být důvodem pro neuzavření či neplnění Smlouvy ze strany Prodejce.

 4.3   Prohlášení Kupujícího - odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s Ochranou osobních údajů a porozuměl jejímu obsahu, zejména rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelu a důvodu tohoto zpracování, je si vědom svých práv vyplývajících z ochrany osobních údajů a s Ochranou osobních údajů souhlasí.

 5. Závěrečná ustanovení

 5.1   V případě, že Kupující požaduje doplňující informace, může se kdykoliv obrátit na Prodejce, který mu je poskytne.

 5.2   Tato Ochrana osobních údajů nabývá účinnosti k datu 15.6.2020. Prodejce je oprávněn Ochranu osobních údajů při zachování zákonných práv kupujícího doplnit či změnit.

Za společnost OcuWay s. r. o. odsouhlasili :


Ing.Jiří Maštalíř, jednatel

Mgr.Lucie Ondrová, jednatel

 

×
Welcome Newcomer