Left Pokračovat v nakupování
Vaše objednávka

V košíku nemáte žádné zboží

Promotion
Read more
Když už mrkev nestačí.

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Tyto zásady představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „Subjektů údajů“), přičemž níže v těchto zásadách poskytujeme Subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů, bez ohledu na to, zdali jsou osobní údaje získány od Subjektu údajů (čl. 13 odst. 1 Nařízení) nebo osobní údaje nebyly získány od Subjektu údajů (čl. 14 odst. 3 Nařízení).I. Totožnost a kontaktní údaje správce

OcuWay s.r.o.

IČ: 08868018

DIČ: CZ08868018

se sídlem Brno, Staré Brno, Pekařská 403/12, PSČ 602 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115903

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Účely zpracování Vašich osobních údajů společností OcuWay s.r.o. a právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění našich práv a povinností, ať už vystupujeme v pozici zaměstnavatele, odběratele, zákazníka, dodavatele či zhotovitele. Osobní údaje zpracováváme v nezbytně nutném rozsahu a po dobu, která je nezbytně nutná pro účely zpracování. Zpracování osobních údajů rozdělujeme do dvou kategorií – bez Vašeho souhlasu a s Vaším souhlasem. Zpracování osobních údajů, ke kterému Váš souhlas nepotřebujeme, je následující:

 

  • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv;
  • splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy;
  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
  • náš oprávněný zájem či oprávněný zájem třetí strany (mezi naše oprávněné zájmy řadíme jak usnadnění komunikace se subjektem údajů v případě identifikačních a kontaktních osobních údajů, tak ale i domáhání se našich práv a uplatňování našich nároků v soudních řízeních, vůči pojišťovnám a vůči orgánům veřejné správy).

 

Není-li možné zpracovat Vaše osobní údaje některým z výše uvedených způsobů, budeme pro jejich zpracování potřebovat Váš souhlas pro jeden či více konkrétních účelů.


III. Doba, po kterou jsou Vaše osobní údajů uloženy u společnosti OcuWay s.r.o.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují jak zákonnost, tak dobu uchovávání osobních údajů. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

IV. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně a v souladu s příslušnými právními předpisy. Přesto máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která s osobními údaji souvisejí.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás OcuWay s.r.o. zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolali souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi OcuWay s.r.o. poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování
v situaci, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme pro tento účel zpracovávat.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné. Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou následující:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00

telefon: +420 234 665 111

ID datové schránky: qkbaa2n

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

V. Kategorie dotčených osobních údajů

Kategorie dotčených osobních údajů rozdělujeme podle toho, jaký právní vztah mezi společností OcuWay s.r.o. a Vámi existuje. Abyste se v tom vyznali, připravili jsme pro Vás jednoduchou tabulku s podrobným popisem dotčených osobních údajů.VI. Další informace

Společnost OcuWay s.r.o. nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Nedojde k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k osobním údajům.