Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů obchodní společnosti OcuWay s. r. o., IČO 088 68 018, DIČ CZ08868018 se sídlem na adrese Pekařská 403/12 602 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 115903 (dále jen „Prodejce“), pro prodej optických brýlí, slunečních brýlí, speciálních brýlí a pomůcek zákazníkům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ocuway.cz a pro osobní nákup v provozovně Prodejce.

1. Úvodní ustanovení

1.1   Prodejce zpracovává osobní údaje kupujícího, zájemce a dalších osob (dále společně jen „Kupující“) v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, tedy zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”). Prodejce je správcem osobních údajů. 

1.2 Zpracováním osobních údajů může Prodejce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Prodejce osobní údaje předá třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu jejich zpracování, tedy např. dopravcům, provozovatelům platebního styku, případně dalším subdodavatelům. Zpracovatel musí dodržovat ochranu osobních údajů minimálně ve stejné míře jako správce.

1.3   Osobní údaje nebudou zpracovávány mimo území Evropské unie.

 

2. Zpracovávané osobní údaje, důvod a účel jejich zpracování

2.1   Prodejce zpracovává tyto osobní údaje Kupujícího (zájemce o službu): jméno a příjmení, adresu bydliště,adresa pro doručení, adresu elektronické pošty a telefonní číslo. Prodejce dále zpracovává údaje o zdravotním stavu v rozsahu nezbytném pro individuální zhotovení optického korekčního prostředku, tj. brýlí a brýlových čoček.

2.2.   Účel, pro které Prodejce osobní údaje zpracovává, je:

a) vyřízení objednávky

b) zaslání zboží na zkoušku či plnění smlouvy včetně uplatňování nároků vyplývajících ze smlouvy

c) zasílání informačních e-mailů Prodejcem, a to zejména s aktuálními novinkami a nabídkami služeb Prodejce

d) komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací

e) zlepšování kvality poskytovaných služeb 

2.3   Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

a) plnění smlouvy včetně opatření před splněním smlouvy na žádost Kupujícího (zájemce např. o oční vyšetření)

b) účetní a daňové účely

c) souhlas se zasíláním informačních e-mailů

d) oprávněný zájem Prodejce na poskytování přímého marketingu

Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje používáme také k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladu se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer v naší kamenné prodejně.

Jelikož vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést písemnou námitku a to na info@ocuway.cz

 

3. Uchovávání a doba zpracování osobních údajů

3.1   Prodejce zpracovává osobní údaje podle způsobu jejich získání buď v elektronické, nebo papírové podobě. Prodejce prohlašuje, že přijal potřebná technická a organizační opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich ohrožení, úniku či poškození.

Údaje získané za účelem plnění smlouvy budou Prodejcem uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy, uplatnění nároků ze smlouvy (maximálně po dobu 10 let) a zákonných povinností souvisejících s uzavřenou smlouvou a jejím splněním, jako jsou účetní, daňové a další povinnosti, a to po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy.

 3.2   Údaje týkající se zdravotního stavu včetně poukazů na zhotovení brýlí od lékaře a údajů o vyšetření zraku u Prodejce jsou uchovávány způsobem a po dobu určenou dle zákona č. 268/2014 Sb.,o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

 3.3   Údaje získané za účelem zasílání informačních e-mailů na základě souhlasu Kupujícího budou Prodejcem uchovávány do okamžiku odvolání souhlasu Kupujícím.

 3.4   Na webu provozovaném Prodejcem jsou třetími osobami (jedná se zejména o Google a Facebook) používány soubory cookies, které ukládají webové stránky Prodejce na zařízení Kupujícího a umožňují použití záznamů o návštěvě webových stránek Prodejce k měření a cílení reklamy. Tím, že Kupující používá webové stránky s prohlížečem, v němž jsou nastavené cookies, souhlasí s jejich užitím podle těchto Zásad ochrany osobních údajů. Prodejce nespojuje informace z cookies s Kupujícím jako konkrétním uživatelem. Preference ohledně cookies je možné nastavit v rámci prohlížeče Kupujícího, kde je lze i úplně zakázat a vymazat.

 

4. Práva Kupujícího

 4.1   Kupující má ohledně osobních údajů zejména následující práva:

a) právo přístupu ke svým osobním údajům zahrnující právo vyžádat si od Prodejce potvrzení o tom, zda osobní údaje spravuje a pokud ano, jaké, za jakým účelem, komu jsou předávány, jak dlouho budou uchovávány apod.

b) právo na opravu či doplnění případných nepřesností

c) právo na výmaz, jestliže (již) není dán důvod pro jejich zpracování

d) právo vznést námitku (např. nesprávnosti či protiprávnosti uchovávání osobních údajů)

e) právo na přenositelnost údajů – tj. v některých případech právo na získání svých osobních údajů od Prodejce za účelem jejich předání jinému správci

f) právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz)

4.2   Právo odvolat souhlas se zasíláním informačních e-mailů o novinkách a nabídkách - Kupující je oprávněn kdykoliv Prodejci oznámit svůj nesouhlas se zasíláním takových e-mailů. 

Nejjednodušším způsobem je využít odkaz obsažený v každém informačním e-mailu.

Odvolání či neudělení takového souhlasu nemůže být důvodem pro neuzavření či neplnění smlouvy ze strany Prodejce.

4.3   Prohlášení Kupujícího - odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a porozuměl jejich obsahu, zejména rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelu a důvodu tohoto zpracování, je si vědom svých práv vyplývajících z ochrany osobních údajů a se Zásadami ochrany osobních údajů souhlasí.

 

5. Závěrečná ustanovení

5.1   V případě, že Kupující požaduje doplňující informace, může se kdykoliv obrátit na Prodejce, který mu je poskytne.

5.2   Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti k datu 20.6.2020. Prodejce je oprávněn Zásady ochrany osobních údajů při zachování zákonných práv Kupujícího doplnit či změnit.

 

Za společnost OcuWay s. r. o. odsouhlasili :
Ing. Jiří Maštalíř, jednatel

Mgr. Lucie Ondrová, jednatel