Left Pokračovat v nakupování
Vaše objednávka

V košíku nemáte žádné zboží

Promotion
Read more
Když už mrkev nestačí.

Vyplněním a podpisem tohoto souhlasu udělujete společnosti OcuWay s.r.o., se sídlem Brno, Staré Brno, Pekařská 403/12, PSČ 602 00, IČ: 08868018, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115903 (dále jen „Správce" či „my“) dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a za podmínek uvedených níže. Těmto podmínkám, prosím, věnujte pozornost.

1. Právní základ:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, který byl projeven zaškrtnutím příslušného níže uvedeného zatrhávacího pole, popř. zaškrtnutím zatrhávacího pole na webových stránkách Správce dostupných na webové adrese https://ocuway.cz (dále jen „webové stránky Správce“).

2. Účel zpracování osobních údajů:

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem vedení uživatelského účtu s názvem „MOJE OČI“ dostupným na webových stránkách Správce.

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Osobními údaji se pro účely tohoto souhlasu rozumí následující informace o Vaší osobě:

jméno, příjmení, titul:

adresa: 

e-mailová adresa: 

telefon:

a další přiřazené údaje související s poskytováním služeb ze strany Správce.


Souhlasíte výslovně také s tím, že pro účel stanovený v tomto souhlasu lze použít zvláštní kategorie údajů jako jsou údaje o zdravotním stavu.

4. Doba zpracování

Doba zpracování je stanovena jako nezbytná doba pro splnění shora uvedeného účelu a jedná se o dobu neurčitou, přičemž zpracování údajů bude ukončeno nejdéle do doby odvolání souhlasu.

5. Odvolatelnost souhlasu

Souhlas je udělen dobrovolně, a to až do doby jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat, a to s účinky do budoucna. V případě, že se rozhodnete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů neudělit nebo v budoucnu svůj souhlas odvolat, nevyplývají pro Vás z takového rozhodnutí žádné negativní důsledky. Za své rozhodnutí nemůžete být ze strany Správce žádným způsobem sankcionován/a. V případě, že se v budoucnu rozhodnete svůj již udělený souhlas odvolat, můžete kontaktovat Správce na e-mailové adrese: info@ocuway.cz.

6. Zpracovatelé, Příjemci

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání tohoto souhlasu s pomocí smluvně pověřených zpracovatelů v podobě IT dodavatelů provozujících informační systémy, účetních společností a právních poradců.

7. Poučení o právech

Podpisem tohoto souhlasu berete na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle tohoto souhlasu máte práva stanovená zvláštními právními předpisy, a to konkrétně:

  • právo na přístup k osobním údajům, které Vám umožňuje získat od Správce informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, získat bližší informace o podmínkách případného zpracování a také přístup k takovým údajům;
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů zpracovávaných Správcem, případně jejich doplnění;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), zejména pokud odvoláte tento svůj souhlas a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných ze strany Správce na základě Vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu k jinému správci;
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Tato práva mohou být uplatněna prostřednictvím Správce, a to na e-mailové adrese: info@ocuway.cz. Můžete se také obrátit s případnou stížností přímo na příslušný dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v „Zásadách zpracování osobních údajů“, dostupných na webových stránkách Správce.


uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů


neuděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů


Provedením příslušné volby a podpisem tohoto souhlasu (případně stisknutím příslušného tlačítka na webových stránkách Správce) prohlašujete, že jste byl/a transparentním, úplným a srozumitelným způsobem informován/a o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů ze strany Správce.
Datum ____________________                                                                            Podpis: ____________________